VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) společnosti AKCISO s.r.o. pro Tašky s potiskem.


1 – Úvodní ustanovení
1.1  Tyto VOP stanoví vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji Tašky s potiskem prostřednictvím webového rozhraní akciso-potisktasek.cz nebo akciso-tasky.cz nebo akciso.cz/reklama/tasky-s-potiskem nebo při e-mailové komunikaci a jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.

2 – Vymezení pojmů
2.1  „Prodávajícím“ se rozumí společnost AKCISO s.r.o., Anenská 14/12, 60200 Brno,
IČO: 279 25 625, DIČ: CZ25320254, zapsána u KS v Brně oddíl C, vložka 25262.

2.2  „Kupujícím“ se rozumí subjekt, fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
2.3  „Webové rozhraní“ se rozumí jako obchod Prodávajícího dostupný pro Kupujícího z internetových stránek:
akciso-potisktasek.cz , akciso-tasky.cz , akciso.cz/reklama/tasky-s-potiskem

2.4  „Smlouvou“ se rozumí smlouvní vztah uzavřený mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto VOP.
2.5  „Zbožím“ se rozumí zboží nabízené Prodávajícím a to Tašky s potiskem, případně jiné vhodné médium k potisku mimo standardní nabídku.
2.6  „Objednávkou“ se rozumí objednávka Zboží ze strany Kupujícího učiněná některým ze způsobů uvedených Čl. 1, odst. 1 těchto VOP.
2.7  „Cenou“ se rozumí cena Zboží dle konkrétní Objednávky.
2.8  „Osobním údajem“ se rozumí jméno, příjmení, telefon, e-mail Kupujícího.

3 – Uzavření smlouvy
3.1  Podmínkou uskutečnění objednávky přes webové rozhraní je nutné vyplnění objednávkového formuláře Kupujícím
dle předepsaných údajů a náležitostí.

3.2  Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při vyplňování formuláře. Kupující při vyplnění zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí seznámení se s těmito VOP následně pak Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3  Prodávající po obdržení Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím webového rozhraní zašle Kupujícímu automatické potvrzení o obdržení Objednávky, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou ve formuláři webového rozhraní spolu se sumarizací Kupujícím objednaného Zboží.
3.4  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu uvedené elektronické pošty kupujícího.
3.5  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například na email či telefonicky).
3.6  Je-li Objednávka Kupujícím učiněna jiným způsobem, než prostřednictvím webového rozhraní, je Smlouva uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím emailovým potvrzením, nebo jinou vhodnou formou.
3.7  Objednává-li si Kupující Zboží prostřednictvím e-mailové komunikace, sdělí Prodávajícímu požadované údaje a potvrdí, způsobem požadovaným Prodávajícím, skutečnost, že se seznámil se zněním VOP.
3.8  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4 – Cena
4.1  Všechny Ceny jsou netto ceny, vyjádřené v českých korunách, a to bez DPH, platné v den uskutečnění objednávky Kupujícím dle vyplněného formuláře webového portálu odeslaného na uvedený email.
4.2  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nezaplacené dodávky a/nebo dojde-li k prodlení Kupujícího při úhradě již splatných faktur.
4.3  Zálohová faktura je splatná neprodleně, aby se neprodlužovaly přípravné práce a tím i termín dodání. Faktura na splatnost je splatná
do 10-14 dnů od data jejího vystavení. Oba dva účetní doklady jsou zasílány separátně na uvedenou adresu elektronické pošty kupujícího.

4.4  Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu Cenu předem v souladu s vyplněným formulářem a ustanoveními tohoto bodu VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit vzniklé škody na kupujícím.

5 – Dodání Zboží
5.1  Prodávající bude Kupujícího informovat o možném termínu dodání na adresu uvedené elektronické pošty kupujícího.
5.2  Dodací lhůta začíná běžet od připsání částky na bankovní účet. Následující den se započne s TPV – tech.příp.výroby, grafika potisku, korektury, výroba tiskových štočků, sítotiskových šablon a pod.
5.3  Způsob dodání Zboží si zvolí Kupující dle aktuální nabídky Prodávajícího při vypňování formuláře.
5.4 Kupující bere na vědomí, že veškeré termíny na dodání Zboží uvedené v tomto článku VOP jsou pouze orientační a Prodávající je může dle svých aktuálních potřeb měnit.

6 – Práva Kupujícího z vadného plnění, tedy podstatné vady.
Nároky vyplývající z vad výrobků Kupujícímu náleží pouze při závažném poškození zboží (podstatné vadě). Skutečnost, že Zboží bylo poškozeno již v okamžiku, kdy bylo přepravcem předáno Kupujícímu, prokazuje Kupující. Za účelem posouzení, zda se jedná o podstatnou vadu, je nutné Prodávajícímu příslušné Zboží na náklady Kupujícího zaslat, přičemž náklady na přepravu budou Kupujícímu uhrazeny poté, co bude tato podstatná vada ze strany Prodávajícího potvrzena. V případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn dodat náhradní Zboží v co njkratším možném výrobním termínu. Odstoupení od Smlouvy je poté možné pouze tehdy, pokud toto právo na dodání náhradního zboží, Prodávající nedodá do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo poškozené Zboží předáno k posouzení oprávněnosti reklamace, a/nebo náhradní Zboží bude rovněž poškozeno tak, že bude nepoužitelné.

7 – Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke Zboží přechází na Prodávajícího až úplným zaplacením Ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím Zboží.

8 – Ochrana osobních údajů
8.1  Prodávajcí zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „ZOOÚ“). V souladu s ust. § 11 ZOOÚ v platném znění informuje společnost AKCISO s.r.o. zákazníka o těchto skutečnostech:
a) Společnost AKCISO s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího, tj. obchodní firmu, jméno, příjmení a adresu kupujícího
v elektronické podobě.

b) Prodávající bude zpracovávat Osobní údaje Kupujícího, budou-li tyto na základě spolupráce smluvních stran Prodávajícímu poskytnuty.
Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.

c) Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro zkoušku solventnosti Kupujícího a pro marketingové účely Prodávajícího
(nabízení obchodu a služeb).

d) Kupující jako subjekt má právo při nesrovnalostech v údajích na jejich opravu.
e) Osobní údaje budou uchovávány po dobu souhlasu Kupujícího se zpracováváním Osobních údajů.
8.2  Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby společnost Prodávající vzniklý stav odstranila. Nevyhoví-li společnost Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

9 – Zasílání obchodních sdělení
Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu Kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a obchodních partnerů Prodávajícího. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu se zasíláním obchodních sdělení, a to na následující e-mailovou adresu: info (at) akciso-potisktasek.cz

10 – Závěrečná ustanovení
10.1  V případě rozporů mezi údaji uvedenými na webovém portálu, mají přednost údaje uvedené v emailu.
10.2  V případě, že se některé z ustanovení těchto VOP stane neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.
10.3  Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny u Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování stavu Zboží,
a to i bez předchozího oznámení.

10.4  Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
10.5  Soudní příslušnost: soud příslušný podle sídla Prodávajícího.
10.6  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKCISO s.r.o., Sídlo: Anenská14/12, Brno 602 00, T.: 549 211 625, M.: 777 780 887, E.: info@akciso-potisktasek.cz, www.akciso-potisktasek.cz
IČO: 253 20 254, DIČ: CZ25320254, Zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 25262